Biểu đồ các loại hình làng nghề trên
STT Tên tỉnh Sản xuất vật liệu xây dựng Tái chế chất thải Thủ công mỹ nghệ Chăn nuôi, giết mổ gia súc Sản xuất muối Dệt nhuộm, thuộc da Gia công cơ kim khí Nông lâm thủy sản Phục vụ SXNN Nông thôn SX Đồ gỗ, mây tre đan... SX&KD Sinh vật cảnh Loại hình khác Số Lượng làng nghề
Tổng trên toàn quốc